۱

(بازدید ۲۹ بار, بازدیدهای امروز ۱ )
unnamed (4)
Prodigal Son
1

Prodigal Son

مالکوم بریت ، یکی از بهترین روانشناسان جنایی در اطراف است ، نبوغ پیچیده خود را برای کمک به NYPD برای حل جنایات استفاده می کند. (بازدید ۸۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )