موزیک

29 ویدیوها
۰۹۰۹۹
1
۸۹۸۹
1
۹۸۹۰
0
۹۹۸۹
1
ترانه « اصلاً هیچ فکر نکردی » از شووال سام و کاظم کویونجو
0
۹۹۹۶۶۹
1
جم ییلماز و رونمایی از موسیقی فیلم جدیدش
0
۸۷۸
20
تیزر آلبوم جدید ادل
1