تشکر انگلیسی ستاره Akıncı ، شوکرو اوزیلدیز در شبکه های اجتماعی
0